คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายนฤมิต โอบอ้วน
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุนิษา อินทะวงษ์
ครูผู้สอน