ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็น

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
Sisaket Business Administration Colege


ความเป็นมาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวันที่ 1 เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2548 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่199 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  33110 

ประวัติสถานศึกษา

บริษัทเอสแบคกรุ๊ป จำกัด ประกอบด้วย นายเดชา  ทองสุวรรณ ประธานอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ในฐานะประธานที่ปรึกษาบริษัทฯ นางชวัลรัตน์  ภู่ระย้า  นางสาวลลิตา  ทองสุวรรณ  นายปฏิภาณ  ภู่ระย้า   นางสาวอุบลลักษณ์  สัจจลักษณ์  นางสาวสุมิตรา  สัจจลักษณ์  นายสมพร  พิมพ์พรหมโดยมีนางสิริรักษ์  ทองสุวรรณ  เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นคณะผู้ริเริ่มก่อตั้งโดยพิจารณาเห็นว่าในท้องที่ อำเภอกันทรลักษ์และอำเภอใกล้เคียงมีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 จำนวนมาก แต่ไม่มีโรงเรียนหรือวิทยาลัยรองรับอย่างเพียงพอ ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานได้อย่างใกล้ชิดและเด็กยากจนไม่สามารถเรียนต่อได้ สมควรมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพให้นักเรียนที่เรียนจบในเขตอำเภอกันทรลักษ์และอำเภอใกล้เคียงได้ศึกษาเล่าเรียนได้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาต่อและเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่ยากจนได้มีโอกาสได้เล่าเรียนใกล้บ้านของตนเป็นการประหยัดในด้านค่าใช้จ่าย สะดวกสบายไม่เสี่ยงในการเดินทาง และยังสามารถควบคุมดูแลบุตรหลานใกล้ชิดยิ่งขึ้น จึงได้มีมติดำเนินการจัดตั้ง“โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์” ขึ้นโดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า“SBAC KANTHARALAK” ในบริเวณที่เนื้อที่จำนวน 18 ไร่ 200 ตารางวา โดยมีนางสิริรักษ์  ทองสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายเดชา   ทองสุวรรณ  เป็นประธานอำนวยการโรงเรียนและเป็นผู้จัดการ  นายทองจันทร์ พรชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์ อาทิตย์)
  
สาขาที่เปิดสอน  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชางานการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาธุรกิจสถานพยาบาล และธุรกิจค้าปลีก

เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป โดยในขั้นแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 17 ห้องเรียน เริ่มเปิดภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 1 มิถุนายน  2549