ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ(สำหรับนักศึกษา)
ใบคำร้องขอสอบแก้ผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.15 KB 186030
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.53 KB 186114
กองทุ่นกู้ยืมเพื่อการศึกษา(สำหรับนักศึกษา)
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน-กรอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.17 KB 186034
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม-กยศ.102 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.43 KB 186012
แบบคำขอกู้ยืมเงิน-กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.09 KB 186017
แบบคำขอกู้ยืมเงิน-กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.25 KB 186045
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลประเมินผล(สำหรับนักศึกษา)
แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.81 KB 186027
แบบคำร้องขอลาพักการเล่าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.25 KB 186036
แบบคำร้องขอใบแทน ปพ.1 รบ. ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.6 KB 186257
แบบขอคำร้องทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.13 KB 186045
คำร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.01 KB 186038
คำร้องขอจบการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.05 KB 186085
SAR รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
SAR ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 185999