หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

>>หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน  5  สาขา 
  •       สาขาคอมพิวเตอร์
  •       สาขาการบัญชี
  •       สาขาธุรกิจค้าปลีก
  •       สาขาธุรกิจสถานพยาบาล
  •       สาขาการตลาด
>>หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน 5 สาขา  
  •       สาขาคอมพิวเตอร์
  •       สาขาการบัญชี
  •       สาขาธุรกิจค้าปลีก
  •       สาขาธุรกิจสถานพยาบาล
  •       สาขาการตลาด