ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์

>>ดอกบัว         หมายถึง  คุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรม
>>ประสาทหิน   หมายถึง  ดินแดนอารยธรรมประสาทขอม
>>เรือใบ          หมายถึง  การพาณิชย์การบริหาร
>>> ทั้ง 3 อย่าง อยู่ในกรอบของกลีบบัว

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB