การบัญชี

นางสาวชฏาพร ไชยวังราช
หัวหน้าสาขาการบัญชี
หัวหน้าการบัญชี

นางสาวพิชามญชุ์ วิศาลธนารัตน์
ครูผู้สอนการบัญชี

นางสาวสุปราณี แสนทวีสุข
ครูผู้สอนการบัญชี

นางเรไร ชนะชัย
ครูผู้สอนการบัญชี