ธุรกิจค้าปลีก

นางสาวอรุโณทัย พวงจำปา
หัวหน้าสาขาธุรกิจค้าปลีก

นางภคอร ฉิมพาลี
ครูผู้สอน

นางสาวศศิรัตน์ สุระนาถ
ครูผู้สอน

นางสาวสุภักดิ์ศร คำแฝง
ครูผู้สอน

นางสาวชลลดา ผิวงาม
ครูผู้สอน