ฝ่ายบริหาร

ดร.เดชา ทองสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวฐิติรัตน์ เบ็ญญาลักษณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชฏาพร ไชยวังราช
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางภคอร ฉิมพาลี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวัดผลประเมินผล

นางสาวพิชามญชุ์ วิศาลธนารัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายนฤมิต โอบอ้วน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวสุพรรณี สวามิตร
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวอรุโณทัย พวงจำปา
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวศศิรัตน์ สุระนาถ
ฝ่ายวิชาการ

นางจันทิมา พรหมศร
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวชลลดา ผิวงาม
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุปราณี แสนทวีสุข
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางเรไร ชนะชัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุนิษา อินทะวงษ์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวปาริชาต ดวงงาม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางโชติกา เบ๊ญญาลักษณ์
ฝ่ายบัญชี

นางสาวสุภักดิ์ศร คำแฝง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายอนุชา ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่โสตศึกษา

นายสุพิศ ครองสิน
นักการภารโรง

นางนาง กัณภักดี
แม่บ้าน