ธุรกิจสถานพยาบาล

นางสาวสุพรรณี หารวย
หัวหน้าสาขาธุรกิจสถานพยาบาล

นางสาวปาริชาติ ดวงงาม
ครู