เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครเรียน

สมัครเรียนรอบปกติ และรอบพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หลักสูตร 3 ปี

     - ใบแสดงผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม วุฒิ ม.3 หรือใบรับรองการจบการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
     - สำหรับผู้ที่จบ กศน. จะใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
     - สำเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา อย่างละ1ฉบับ (สำหรับบันทึกข้อมูลลงในวุฒิการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา)
     - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หลักสูตร 2 ปี

     - ใบแสดงผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม วุฒิ ปวช. / วุฒิ ม.6 หรือใบรับรองการจบการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- สำหรับผู้ที่จบ กศน. จะใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
     - สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับบันทึกข้อมูลลงในวุฒิการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา)
     - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ