วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

ปรัชญา philosophy

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยีวิสัยทัศน์ (Vision)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันอาชีวะศึกษา เป็นผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจ มุ่งจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และสานสัมพันธ์กับชุมชน


พันธกิจ Mission

1.จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมอันดี
5.ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆๆ ร่วมกับชุมชน


สีประจำวิทยาลัย    

 
 ชมพู    ฟ้า