ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่อยู่จริงและใช้งาน ณ วันที่รายงาน มีดังนี้

-จำนวนอาคารเรียน  2  หลัง

-จำนวนอาคารประกอบ  2  หลัง

-จำนวนห้องเรียน  16  ห้อง

-จำนวนห้องปฏิบัติการ  10  ห้อง


- โรงฝึกงาน  0  ห้อง

-  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย  2  ห้อง

-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  5   ห้อง

-  ห้องปฏิบัติการภาษา  2  ห้อง

-  ห้องปฏิบัติการการบัญชี  1  ห้อง

-  ห้องปฏิบัติการตลาด  1  ห้อง

-  ห้องปฏิบัติการการขาย  1   ห้อง

-  ห้องปฏิบัติการสำนักงาน  1  ห้อง

-  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  0  ห้อง

-    จำนวนห้องพักครู   2 ห้อง

-    จำนวนห้องประกอบ  6 ห้อง

-     ห้องพยาบาล  1  ห้อง

-     ห้องประชุม   2  ห้อง

-     ห้องสมุด       1  ห้อง

-     ห้องแนะแนว   1  ห้อง